Оценяване на научни изследвания – 2023

Тема Точки – теоретична част Точки – задача Точки – общо
Тонове в тайландския език 3.5 8 11.5
Малцинствено число (паукал) и падежи на курманджи 3 3
Класификатори в корейски 4.5 8 12.5
Писмена система на идиш 4 10 14
Местоименията в цахур 4 6 10
Названия на роднинските връзки в китайския език 4 4
Формообразуване на лични местоимения и глаголи в езика иврит 3 3
Глаголите в унгарския език 3 7 10
Съгласуване на глаголите в чикасо 4 8 12
Глагол и глаголни форми в арабския език 3 3
Хармония на гласните във фински 2.5 2.5
Редупликация в маорския език 5 5
Промени в закономерностите на диглосията и тенденции на навлизането на устната диалектна форма в писмената реч в немскоезична Швейцария 3 6 9
Особености на местния падеж в хърватския език 2.5 2.5
Бройна система на езика муан 4 9 13
Роднински термини в сери 4.5 4.5
Лични местоимения в каталонския език 4 5 9
Евиденциалност в кечуа 4 8.5 12.5
Падежи във финския 3.5 10 13.5
Числителни в норвежки 1 1
Бройна и количествена система в езика моси, Буркина Фасо 1 1
Образуване на глаголи в езика навахо 4 4 8
Спомагателните глаголи в португалския 4.5 4.5
Притежание в езика маори 4 7 11
Влияние на съседните езици върху полския 1 1
Употреба на петнадесетичната бройна система в езика хули 5 9 14
Бройна система в супире 4.5 4.5
Бройна система в ндом 2 2