Оценяване на научни изследвания – 2024

Тема Точки – теоретична част Точки – задача Точки – общо
Полиперсонално съгласуване на спомагателния глагол в баски 3,5 3,5
Изписване на жестомимичния език либрас (Lingua Brasileira de Sinais) 3 3
Хармония на гласните звукове в манджурски 3,5 3,5
Фразеологични съществителни имена в езика абуи 3,5 3,5
Ергативност в инуктитут 4 4
Словообразуване в персийския език - образуване на словосъчетания чрез изафетно окончание 4 2 6
Морфофонологични промени в езика чималапа зоке 4,5 4,5
Глаголите за „и“ във валман 4 8 12
Лениция на началните съгласни в шотландския галски език 4 6 10
Отрицание в класическия китайски език 3 3
Съществителни имена, прилагателни имена и местоимения в древноегипетския език 3 5 8
Притежание в шотландския келтски език 3,5 7 10,5
Показателните местоимения в юкатек мая 3,5 9 12,5
Предглаголни частици в санскрит 1,5 1 2,5
Притежателни конструкции в езика кове 5 9 14
Пряко противоположен строй в збу 3,5 7 10,5
Класификатори в хмонг дау 3,5 9 12,5
Имена на числа в езика екари 1,5 1,5
Частична ергативност в лакота 4 9 13
Глаголни времена в езика гомала 4 7 11
Лица на глаголите в оджибуейски 4 7 11
Класификация на съществителните в езика зулу 3 3
Спрежение на глаголи на грузински 2,5 6 8,5
Класове в цезкия език 3 3
Образуване на минало време в юкатански (мая) 3,5 6 9,5
Номинализация в езика раванг 1,5 1,5
Формите на общуване според степента на формалност в яванския език 3 3
Структура на глагола в кетския език 5 5
Образуване на глаголните времена във фризийски 1,5 1,5
Морфология в тагалог 2,5 4 6,5
Класове съществителни в езика супире 3,5 3,5
Класификация на числителните имена в езика банива от Исана 5 8 13
Деривация чрез специфични словообразувателни суфикси 3 3
Ергативност в самоанския език 4,5 4,5
Бройна система във вавилонския език 1 1
Морфология в езика лилует 2,5 2,5
Морфологични изменения на съществителните и прилагателните имена в опата 3 5 8
Склонения на съществителни и прилагателни имена в пали 3 8 11