Оценяване на научни изследвания - 2022

Тема Точки - теоретична част Точки - задача Точки - общо
Изразяване на посока в гуугу йимитир 4.5 7 11.5
Образуване на глаголни форми в кечуа 4.5 10 14.5
учтива форма на глаголите в корейския език 3 0 3
Съществителна морфология 3 6 9
Сравнение на прилагателните във фиджийския език 4 0 4
Разделен ергативно-абсолютивен строй в чолски 5 7 12
бройната система на езика оксапмин 3.5 9 12.5
Словообразуване в осетински 4 0 4
Съгласуване по род и лице в чичипу 4 8 12
Множествено число на съществителните 1.5 7.5 9
Страдателен залог в таитянски език 2.5 9 11.5
бройна система на бретонски 4 0 4
фразеологични глаголи на езика калам 4.5 6 10.5
Бройна система на езика аламблак 3.5 8 11.5
Бройна система в езика ндом 4 0 4
поставяне и изписване на ударения в испанския език 2.5 0 2.5
Падежите в исландски 2.5 0 2.5
лексикални разлики между украински и руски 4 7 11
морфосинтактичният строй в езика дияри 4.5 8 12.5
Сравняване на езиците тарифит и кабиле на база звукови изменения 2 6 8
Особености на прилагателните имена в корейския език 4.5 9.5 14
Образуване на думи чрез корени и трансфикси 1 4 5
Лениция на начални съгласни в уелския език 4.5 8.5 13
Особености на числителните имена в манския език 4.5 0 4.5
бройната система в езика хули 4 0 4
Притежателни и роднински отношения в хавайския език 5 7 12
писменост на маите 1 0 1
бройната система в езика йоруба 4 9.5 13.5
Развитие на носовите гласни в славянските езици 4.5 7 11.5
Бройната система в езика супире 2.5 0 2.5
използване на малко глаголи в калам 4.5 6 10.5
промяната на съгласните в корнуолския език спрямо състоянието на определени части на речта не е предадена
Рендаку предадена след крайния срок
Уважителен език сонкейго предадена след крайния срок
Саисори, саишиот – съединителна морфема в сложни думи в корейския предадена след крайния срок