График за провеждане на състезания и олимпиади

Общински кръг – до 7. януари 2022

 • Провежда се в осем групи: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас.
 • Времето за работа е 4 часа. Националната комисия изготвя и разпраща препоръчителни теми за общинския кръг, състоящи се от по три задачи, с приложени решения и критерии за оценяване.
 • Оценяването на писмените работи от общинския кръг се извършва по места от училищни комисии. За областния кръг се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Областен кръг – 4. февруари 2022, 14:00

 • Областният кръг се провежда в един ден и е анонимен за VIII–XII клас.
 • Провежда се в осем групи: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас.
 • Темите за областния кръг на олимпиадата се състоят от по три задачи. Изготвят се от националната комисия. Времето за работа е 4 часа.
 • Състезателната тема се оценява със 100 точки (от 20 до 45 за всяка задача) по критерии, разработени от националната комисия.
 • Областните комисии предлагат за участие в националния кръг учениците, получили поне 60% от точките.
 • Областните комисии изпращат в МОН писмените работи на всички предложени за допускане до Национален кръг ученици. Работите на учениците от VIII-XII клас се преразглеждат от Националната комисия.
 • Националната комисия прави окончателното класиране и представя в МОН протокол за резултатите на всички предложени от областните комисии ученици за допускане до национален кръг, като отделя в него допуснатите до националния кръг.

 • До национален кръг се допускат не повече от 120 души.

Национален кръг – 8.-10. април 2022

 • Началникът на РУО, който е домакин, определя със заповед комисия за организацията, училищата-домакини, квестори и др.
 • Провежда се в пет групи: VIII, IX, X, XI и Х клас.
 • Класирането на учениците е отделно за всяка от групите.
 • Темите се изготвят от Националната комисия.
 • За проверка на работите на място Националната комисия определя жури, чийто председател е председателят на Националната комисия. Решенията на журито се считат за окончателни.
 • Националният кръг обхваща два последователни дни.
 • През първия ден се провежда индивидуално състезание.
 • На него участниците решават тема от три задачи. Времето за работа е 4 часа. Работите са анонимни. Състезателната тема се оценява със 120 точки (от 25 до 50 за всяка задача).
 • През втория ден се провежда отборно състезание.
 • За него състезателите съставят отбори от по 3 или 4 души (според указанията на журито), които работят съвместно върху една тема. Времето за работа е от 2 до 3 часа (отново според указанията на журито). Работите не са анонимни.
 • Въз основа на резултатите от индивидуалното състезание Националната комисия определя оценки на учениците от ХII клас, както следва:
  • отличен (6,00) на учениците, получили не по-малко от 90% (включително) от средния брой точки на първите трима; лауреатИ на олимпиадата
  • отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима;
  • отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима.

Национално състезание по лингвистика

22. - 24. януари 2022, София
 • Провежда се в четири групи: V–VII, VIII–IX, X–XI и XII клас.
 • Времето за работа е 4 часа и 30 мин; темата съдържа три задачи.
 • Максималният брой точки е 80.
 • Точките, получени на Националното състезание, влизат в сбора на точките, по който се определят участниците в РНО.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РНО – 16 души

Разширеният национален отбор се определя от сбора на точките от Националното състезание по лингвистика и Индивидуалното състезание на националния кръг на олимпиадата.

Подбор на националния отбор

 • Извършва се от ръководители на школи, преподаватели във висши училища и други специалисти, както и от Националната комисия.
 • По време на подготовката на разширения отбор:
  • се провеждат две контролни работи:
   • с продължителност четири часа, три задачи с максимален брой точки 85;
   • с продължителност шест часа, пет задачи и максимален брой точки 100;
  • се оценяват ученическите изследвания с теоретична част (максимален брой точки 5) и съставените към тях задачи (максимален брой точки 10).

XVIII МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА по лингвистика

Кесълтаун, остров Ман - 25. до 29. юли 2022
Определяне на националния отбор
 • От Националната комисия въз основа на сумата от точките от:
  • националното състезание по лингвистика,
  • индивидуалното състезание от националния кръг на олимпиадата,
  • двете контролни работи
  • оценката от ученическите изследвания и задачите към тях.
 • Учениците, класирани на първите шест места, и двама ръководители, определени от Националната комисия, се командироват от МОН за участие в Международната олимпиада по лингвистика.
Подготовка на националния отбор
 • Провежда се в Център за подготовка на ученици за олимпиади – МОН
 • По време на подготовката на националния отбор се провеждат:
  • индивидуални и отборни състезания – решаване на задачи, обсъждане на решения и точкуване
  • игри за подобряване на съвместната работа на учениците в отбори

XXV традиционна олимпиада по лингвистика

Санкт Петербург, Русия
 • Учениците, класирани на първите 4-6 места след участниците в националния отбор, които ще бъдат ученици през учебната година, следваща Подбора на РНО
 • Учителите, на най-добре представилите се ученици (или намерилите финансиране за отбора)

Коледен лингвистичен турнир – София

Организира се от „работилница за знание“, Веселин Златилов. Освен в София, ще се проведе и в други градове в страната. През годините в състезанието са взели участие ученици от над 15 училища от Велико Търново, Пловдив, София, Силистра и Смолян.

Отборно състезание „Отвори вратата“ – април

Участници
 • Младша възрастова група: 6-ти и 7-ми клас
 • Старша възрастова група: 8-ми до 12-ти клас
Отбори
 • В един отбор могат да участват само ученици от една възрастова група – младша или старша
 • В един отбор могат да участват ученици от различни училища/гимназии
 • В един отбор участват четирима души; допуска се и участие на отбори по трима души
Състезание
 • Първа част: езиково ориентиране (30 минути | 50 точки)
 • Втора част: решаване на езикови задачи (60 минути | 50 точки)

Майски лингвистичен турнир – София

Организира се от „работилница за знание“, Веселин Златилов. Освен в София, ще се проведе и в други градове в страната. През годините в състезанието са взели участие ученици от Бургас, Враца, Перник, Русе, София, Смолян и Силистра.