Научни изследвания

Научно изследване по лингвистика

Вид научно изследване, което има за свой предмет явление в естествен език.

Научните изследвания се състоят от две части – теоретична и практическа (приложна).
 • Теоретичната част носи до 5 точки
  Срок за теоретична част: до 23:59 часа на 14.04.2024 г. /неделя/
 • Срок за запазване на тема: до до 23:59 часа на 31.03.2024 г. /неделя/
 • Практическата част носи до 10 точки
  Срок за приложна част: до 23:59 часа на 12.05.2024 г. /неделя/
 • Приложната част няма да бъде оценявана, ако липсва предадена в срок теоретична част.

Теорeтична част

 1. Описание на естествения език
  • Дължина на секцията - напр. 100 до 200 думи 
  • Име 
  • Кратка информация за езика:
   генеалогична принадлежност (семейство, клон/група);
   разпространение;
   брой говорещи (ако е жив) или период на употреба (ако е мъртъв);
   други интересни факти (напр. контакти с други езици);
  • Описание на писмената система, ако се налага.
 1. Описание на явлението
  • Дължина на секцията - напр. 500 до 1000 думи 
  • Същност на явлението (категория или закономерност, характеристика на някоя част от езиковата система, която не се среща в по-добре познатите ни езици).
  • Пример(и), по възможност от автентични източници (т.е. съставени от носители на езика и/или цитирани в официални речници и граматики или извадени от оригинални текстове, написани на този език).
  • Връзки с други явления, хипотези за възникването му, паралели в други езици.
 1. Насоки за избор на явление
  • Фонология - доколко (не)стандартна е въпросната промяна, добра индикация е да няма подобен процес в български. Например: вокална хармония, някои видове уподобяване и разподобяване. 
  • Морфология - изразяват ли се в избрания чужд език чрез морфеми характеристики на името/глагола, които в български не се? Алтернативи ли са на срещаните в български подходи за изразяване на характеристики на името/глагола? Например: каузативност срещу възвратност, семантично определени срещу фонологично определени класове/родове съществителни. 
  • Синтаксис - има ли взаимоотношения между думи или групи от думи, които не се наблюдават в български? Например: полиперсонално съгласуване. 
  • Семантика - има ли разминаване между езиковите средства, чрез които се назовава една и съща реалия (феномен)? Например: роднински връзки и думите за тях; различни думи за традиционни предмети; словотворчество за нововъведени предмети. Английският има различни думи за астрономическо и метеорологично време (time/weather), но само една обща дума за вишна и череша (cherry). 
  • Етимология и езиково родство - има ли открита/откриваема връзка между езиковите системи? Тривиална (по аналогия) ли е? 
  • Бройни и писмени системи - не се препоръчват, защото няма чак толкова много подходящи явления от този род. (т.е. хем достатъчно различни от срещаното в български, хем нечесто използвани вече за научни изследвания) 
  • Неофициален набор от източници: https://pastebin.com/kXBGBbKA 
 1. Връзки и взаимодействие
  • Дължина на секцията - напр. 100 до 200 думи 
  • Какви са хипотезите за възникване на явлението?
  • Връзка на разглежданото явление с други явления.
  • Паралели в други езици
 1. Използвана/цитирана литература
  • За книга или статия се цитира авторът, заглавието, мястото и годината на издаване. 

   · Austin, Peter K. (1981). A grammar of Diyari, South Australia. Cambridge: Cambridge University Press.
  • За сайт в мрежата – адресът и датата, когато е посетен.

   · https://peterkaustin.com/diyari-project/ (последно посетено на 07.04.2022 г.)
  • Авторът на научното изследване по лингвистика следва да се убеди в достоверността на своите източници.
  • Във всички случаи е желателно източниците да са повече от един.

Практическа/приложна част

 1. Създаване на задача върху същото явление
  • Лингвистична задача от олимпиаден тип, която да илюстрира явлението, т.е. да изисква състезателят да го открие.
  • Условие на задачата
  • Решение на задачата
  • Задачата трябва да е самодостатъчна, т.е. да не се изискват никакви допълнителни знания за езика, близки езици и други явления.
  • Желателно е задачата да е проверена обстойно за паразитни решения.
  • Степен на трудност – като за областен кръг.

Технически изисквания

 1. Обем и срокове
  • Обем на теоретичната част: 600–1200 думи (от абзаци, цитати и авторски обяснения; без текст от таблици, примерни изречения и глоси, източници).
  • Срок за запазване на тема: до до 23:59 часа на 31.03.2024 г. /неделя/ - запазването става с посочване на основен източник на изследването (книга / адрес на статия в интернет / адрес на страница в интернет)
  • Срок за теоретична част: до до 23:59 часа на 14.04.2024 г. /неделя/
  • Срок за приложна част: до до 23:59 часа на 12.05.2024 г. /неделя/
  • Приложната част няма да бъде оценявана, ако липсва предадена в срок теоретична част.

 2. Запазване на темата
  • Адрес за запазване на темата: lingvistika.referati (маймунско а) gmail (точка) com
  • Тема на имейл (subject), изписана на кирилица:име, фамилия, клас, град (Пример: Иван Иванов, 12, София)
  • Съдържание на имейла:

   Име на избраното явление

  • Библиография (основният източник на информация)

  • Отговор от националната комисия: напр. 1 до 3 работни дни
 3. Предаване
  • Адрес за предаване: lingvistika.referati (маймунско а) gmail (точка) com
  • Тема на имейл (subject), изписана на кирилица:име, фамилия, клас, град
  • Заглавие на файла, изписано на кирилица: име_фамилия_език_заглавие.pdf
 4. Оформление на файла
  • Шрифт – Някой от стандартните шрифтове (напр. Times New Roman, Ariel). Изключение се допуска за изобразяване на писмени и графични системи.
  • Размер – 12 пункта (Изключения се допускат за графики и таблици, ако това се налага).
  • Двустранно подравнен текст, с изключение на заглавия, имена на таблици, графики и др.
  • Междуредие – от 1 до 1.5
  • Всички графики и таблици да бъдат в основния документ.
  • Вид (разширение, формат) на файла: .pdf
 5. Оформление на титула
  • Титулът трябва да е поставен в началото на документа и да съдържа:
   • Три имена
   • Клас, училище, град
   • Преподавател
   • Език
   • Тема (заглавие)

Препоръки и изисквания на комисията

 • Препоръки
  • Обяснете явлението с ваши думи и покажете, че сте го разбрали. Опитайте се да създадете собствени примери (но те да не са единствените).
  • Постарайте се да обхванете всички случаи, доколкото е възможно. Ако не е възможно поради обширността на явлението, конкретизирайте областта на изследването си.
  • Приветстваме използването на таблици и графики при представянето, когато е удачно.
 • Изисквания
  • При оценяване комисията ще следи стриктно и ще отнема точки за:
   • Невярно или неправилно представено явление.
   • Липса на или некоректно използвана използвана литература.
   • Плагиатство – копиране или директен превод на текст, без да бъде цитиран източникът.
   • Неспазване на техническите изисквания.
 • Плагиатство
  • Оригинален текст: Singular common nouns which have trisyllabic nominative (uninflected) stems ending in i or u change this to a in all other case forms. (от граматиката на Austin за дияри)
  • Плагиатство: Самостоятелни съществителни нарицателни, които имат трисрични именителни (неизменени) основи, окончаващи на i или u, го променят в a във всички други падежни форми
  • Не е плагиатство: Финална гласна i или u на трисричните именителни основи на съществителните нарицателни се променя в a в останалите падежни форми [Austin 1981:37].