Научни изследвания

Научно изследване по лингвистика

Вид научно изследване, което има за свой предмет явление в естествен език.

Научните изследвания се състоят от две части – теоретична и практическа (приложна).
 • Теоретичната част носи до 5 точки
  Срок за теоретична част: до 23:59 часа на 16.04.2023 г. /неделя/
 • Практическата част носи до 10 точки
  Срок за приложна част: до 23:59 часа на 14.05.2023 г. /неделя/
 • Приложната част няма да бъде оценявана, ако липсва предадена в срок теоретична част.

Теорeтична част

 1. Описание на естествения език
  • Име 
  • Кратка информация за езика:
   генеалогична принадлежност (семейство, клон/група);
   разпространение;
   брой говорещи (ако е жив) или период на употреба (ако е мъртъв);
   други интересни факти (напр. контакти с други езици);
  • Описание на писмената система, ако се налага.
 1. Описание на явлението
  • Същност на явлението (категория или закономерност, характеристика на някоя част от езиковата система, която не се среща в по-добре познатите ни езици).
  • Пример(и), по възможност от автентични източници (т.е. съставени от носители на езика и/или цитирани в официални речници и граматики или извадени от оригинални текстове, написани на този език).
  • Връзки с други явления, хипотези за възникването му, паралели в други езици.
 1. Използвана/цитирана литература
  • За книга или статия се цитира авторът, заглавието, мястото и годината на издаване. 
  • За сайт в мрежата – адресът и датата, когато е посетен.
  • Авторът на научното изследване по лингвистика следва да се убеди в достоверността на своите източници.
  • Във всички случаи е желателно източниците да са повече от един.

Практическа/приложна част

 1. Създаване на задача върху същото явление
  • Лингвистична задача от олимпиаден тип, която да илюстрира явлението, т.е. да изисква състезателят да го открие.
  • Условие на задачата
  • Решение на задачата
  • Задачата трябва да е самодостатъчна, т.е. да не се изискват никакви допълнителни знания за езика, близки езици и други явления.
  • Желателно е задачата да е проверена обстойно за паразитни решения.

Технически изисквания

 1. Обем и срокове
  • Обем на теоретичната част: 600–1200 думи (без таблиците, текстовете към графики и т.н.).
  • Срок за теоретична част: до 23:59 часа на 16.04.2023 г. /неделя/
  • Срок за приложна част: до 23:59 часа на 14.05.2023 г. /неделя/
  • Приложната част няма да бъде оценявана, ако липсва предадена в срок теоретична част.

 2. Предаване
  • Адрес за предаване: lingvistika.referati (маймунско а) gmail (точка) com
  • Тема на имейл (subject), изписана на кирилица:име, фамилия, клас, град
  • Заглавие на файла, изписано на кирилица: име_фамилия_език_заглавие.pdf

   Силно препоръчително е файлът да е в pdf формат.
 3. Оформление на файла
  • Шрифт – Някой от стандартните шрифтове (напр. Times New Roman, Ariel). Изключение се допуска за изобразяване на писмени и графични системи.
  • Размер – 12 пункта (Изключения се допускат за графики и таблици, ако това се налага).
  • Двустранно подравнен текст, с изключение на заглавия, имена на таблици, графики и др.
  • Междуредие – от 1 до 1.5
  • Всички графики и таблици да бъдат в основния документ.
 4. Оформление на титула
  • Титулът трябва да е поставен в началото на документа и да съдържа:
   • Три имена
   • Клас
   • Училище
   • Град
   • Преподавател
   • Език
   • Тема (заглавие)

Препоръки и изисквания на комисията

 • Препоръки
  • Запазете си тема предварително - една тема може да се развива само от един състезател.
  • Обяснете явлението с ваши думи и покажете, че сте го разбрали. Опитайте се да създадете собствени примери.
  • Постарайте се да обхванете всички случаи, доколкото е възможно. Ако не е възможно, конкретизирайте областта на изследването си.
  • Приветстваме използването на таблици и графики при представянето, когато е удачно.
 • Изисквания
  • При оценяване комисията ще следи стриктно и ще отнема точки за:
   • Невярно или неправилно представено явление.
   • Липса на използвана литература.
   • Плагиатство – копиране или директен превод на текст, по-дълъг от 2 изречения и/или 40 думи.
   • Неспазване на техническите изисквания.